NAM PHÚC GROUP

Tiền thân của Nam Phúc Group là công ty Bất Động Sản Saigon Realty được thành lập 2017 với hình thức hoạt động Sàn chính quy.
Năm 2023 được xem là bước chuyển mình của Doanh nghiệp, Nam Phuc Group tập trung nghiên cứu và kinh doanh các lĩnh vực nghành nghề được xem là nhân văn và có ích cho xã hội.
Các hệ sinh thái ngành của Nam Phúc Group bao gồm:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

5 giá trị cốt lõi của Nam Phuc Group gồm:  Thượng tôn pháp luật – Đạo đức kinh doanh –  Có ích xã hội – Có lợi môi trường – Sản phẩm hữu dụng.