SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Điện năng lượng mặt trời, lợi ích không chỉ được tính bằng tiền.

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).